Jurginės 2013 balandžio 27d.

Papilėje, prie Augustaičių vandens malūno

Ak­me­nės ra­jo­no Pa­pi­lės kul­tū­ros na­mai kas pa­va­sa­rį ren­gia jo su­tik­tu­vių šven­tę. Šie­met, Jur­gi­nės šeš­ta­die­nį, žmo­nės pa­kvies­ti į Al­gir­do Mar­ty­šiaus žir­gy­no te­ri­to­ri­ją prie Au­gus­tai­čių ma­lū­no.

Ama­ti­nin­kų, tau­to­dai­li­nin­kų, pre­kei­vių su­reng­to­je mu­gė­je pir­kė­jai ga­lė­jo rink­tis me­džio, mo­lio, me­ta­lo dir­bi­nių, kon­di­te­ri­jos ga­mi­nių, ki­tų sal­du­my­nų. Pre­kiau­ta ir au­to­ri­nė­mis kny­go­mis, mu­zi­kos kū­ri­nių dis­kais.

Jur­gi­nių pa­pro­čiai pri­sta­ty­ti, at­lik­tos apei­gos, da­ly­vau­jant folk­lo­ro, ka­pe­lų ir šo­kių ko­lek­ty­vams.

Išs­kir­ti­nis ren­gi­nio ak­cen­tas – žir­gų iš­ve­di­mas į lau­ką. Kiek­vie­nas pa­gei­dau­jan­tis ga­lė­jo sės­ti į bal­ną ir spe­cia­lia­me ap­tva­re ap­suk­ti ra­tą ki­tą, pa­de­dant pa­ty­ru­siems jo­ji­kėms.

Žir­gy­no gas­pa­do­rius Al­gir­das Mar­ty­šius su iš­skir­ti­nio re­cep­to duo­nos ke­pa­lė­liais priė­jo prie kiek­vie­no Jur­gi­nių sve­čio ir vai­ši­no.

Kie­me prie ark­li­dės bū­ru­sis mi­nia mie­lai plūs­te­lė­jo į Ven­tos pau­pį už til­te­lio ra­gau­ti apei­gų kiau­ši­nie­nės, žir­nie­nės, žu­vie­nės.

Po vai­šių vi­si grį­žo prie mu­zi­kan­tų pa­la­pi­nės klau­sy­tis kai­miš­kos mu­zi­kos an­samb­lio „Jo­nis“ iš Šiau­lių.

Šven­tė bai­gė­si va­ka­ro­ji­mu prie lau­žo.

 

GAS­PA­DO­RIUS: Jur­gi­nes priė­mu­sio ūkio gas­pa­do­rius Al­gir­das Mar­ty­šius pa­vai­ši­no duo­na kiek­vie­ną sve­čią.

JO­DI­NĖ­JI­MAS: Jo­di­nė­ti la­biau­siai ver­žė­si vai­kai.

MU­ZI­KAN­TAI: Tarp šven­tė­je kon­cer­ta­vu­sių mu­zi­kan­tų – Ven­tos kul­tū­ros na­mų liau­diš­kos mu­zi­kos gru­pė „Už kū­tės“.

 

„Kraš­to ži­nių“ inf.

Vy­tau­to RUŠ­KIO nuo­tr.